Program Moje Ciepło

ikona statystyk

Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego
i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych
i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

 

ikona drzewa biznesu

Rodzaje przedsięwzięć

 Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu
nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych
do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda,
  woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym,
  zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze
  (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem,
  zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się
(również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

ikona rozliczeń

Budżet

 Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

 

ikona dłoni z pieniędzmi

Beneficjenci

 Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem
nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek
mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na 
dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku
  mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie
  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)

 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy
  budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. 
  lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
   nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 1. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w 
  pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku
  mieszkalnego jednorodzinnego;

 2. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca
  na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku
  różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

ikona skarbonki

Forma dofinansowania

 Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych,
nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.
Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju
zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez
Wnioskodawcę karty dużej rodziny

 

ikona dokumentu

Terminy i forma składania wniosków

 Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r.
do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.